Kilitli menülerin kullanımı için üye olup MORAT PUAN kullanmak gerekir..MORAT PUAN reklam videosu izlenerek ücretsiz olarak veya kullanım paketlerinden satın alınarak elde edilir.// Video reklam anlaşmalarımız sona erdiğinden bir süre reklam videosu izlenerek MORATPUAN kazanılamayacaktır.. || Saat 17.00 de ertesi günün verileri hazır olur.MORAT PUAN kullanarak faydalanabilirsiniz. Kullanım yaptığınızda 1 MORATPUAN hesabınızdan düşer ve 5 saat süre ile kilitli menüler açılır. Günün Sözü:

Seveceğin bir iş seçersen,yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.

KONFÜÇYÜS

Kişisel Verileri Koruma

 

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Morat Sayısal At Yarışı Analizi olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin
gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli
prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına
ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenme ve Aktarılma Amacı
Morat Sayısal At Yarışı Analizi olarak kişisel verilerinizi MORAT’a yeni üye kaydınızın oluşturulması, kişisel üye
profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, at yarışı verilerinin incelenmesi için
gerekli alt yapının sağlanması, üyelik iptallerinin gerçekleştirilmesi, üyelik iptali için çağrı merkezini
arayan üyelerimizin taleplerinin karşılanması, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda
gerekli iş ve işlemlerin yapılması, onayınıza istinaden üyeliğiniz dolayısıyla tarafınıza promosyon,
hediye ve kampanya gönderimlerinin sağlanması, çekilişlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin
kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarının
gerçekleştirilmesi, ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kamu kurumlarına
karşı olan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve MORAT’a üye olur iken tarafınızla
akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, üyelerin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
amacı ile düzenli olarak üyelerin hesabına yetkisiz girişim olup olmadığının kontrolü amacıyla aşağıda
yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve
işlenmektedir.

• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Hukuki işlem ve uyum bilgisi
• Finansal veriler
• Diğer (kullanım alışkanlıklarınız, çerez vasıtasıyla tutulan bilgiler, yarışma ve kampanyalara
katılırken verilen bilgiler gibi)

Söz konusu kişisel veriler yukarıda anılan amaçlar çerçevesinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hizmet sağlayıcı firmalar ile veri
güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve
yazılı bilgilendirmede bulunularak yukarıda açıkça belirtilen meşru
amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta,
kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/1 ve m. 5/2’de yer alan
aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

– Açık rızanız
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi işlemek için KVKK kapsamında gerekmesi halinde açık rızanıza başvuruyoruz. Açık
rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her
zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için Bilgi Edinme Başvuru
Formu vasıtası ile bize her zaman ulaşabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 
KVKK madde 11 uyarınca, şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına
sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru
formuna https://www.morat.com.tr/kisisel-verileri-koruma/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Başvuru Formu pdf