Kilitli menülerin kullanımı için üye olup MORAT PUAN kullanmak gerekir..MORAT PUAN reklam videosu izlenerek ücretsiz olarak veya kullanım paketlerinden satın alınarak elde edilir.// Video reklam anlaşmalarımız sona erdiğinden bir süre reklam videosu izlenerek MORATPUAN kazanılamayacaktır.. || Saat 17.00 de ertesi günün verileri hazır olur.MORAT PUAN kullanarak faydalanabilirsiniz. Kullanım yaptığınızda 1 MORATPUAN hesabınızdan düşer ve 5 saat süre ile kilitli menüler açılır. Günün Sözü:

Seveceğin bir iş seçersen,yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.

KONFÜÇYÜS

Şartlar ve Koşullar

Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM ve ÜYELİK ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Levent Ulutaş Analiz Değerlendirme firmasının
(Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki
şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz
yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde
olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul
etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi
kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen
şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar
a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt
eder.
c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya
elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde
doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve
adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik
haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,
paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’
yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple
yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
f. “MORAT”; uygulamasında kullanıcılara sunulan tüm tahmin, istatistiki bilgi ve sayısal veriler, ziyaret edenleri
bilgilendirme amaçlıdır.
g. Uygulamamızda yer alan bilgilerden, yorumlardan ,hatalardan, eksikliklerden ya da tüm bunlara dayanılarak
yapılan işlemlerden oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan, “MORAT”; uygulaması sorumlu
tutulamaz.
h. “MORAT”; uygulamasında kesinlikle bahis oynatılmamakta ve kişiler bahis oynamaya teşvik edilmemektedir.
İ. Para ,kullanıcı tarafından firma hesabına aktarıldığı anda hizmet ifası doğduğundan kullanılsın veya kullanılmasın                                                                                        site hesabında bulunan bakiye hiçbir şekilde iade edilemez.                                                                                                                                                                                 j. Firma, kullanıcının hesabı ile ilgili yasal zorunluluklar,muhasebe düzenlemeleri,sehven kayıtların düzenlenmesi gereği                                                                                ilave bilgi,belgeler isteyebilir,hesapta bunlara uygun düzenlemeler yapabilir, gerekiyorsa hesabı bloke edebilir,kapatabilir.

2.  Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya
tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve
uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden
yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya
aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi
adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü
diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında
kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve
demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul
ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun
promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici                                                                                                                          mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda
resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE
GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU”
TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME
KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ
OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE
HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş
sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak
veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu
tutulamaz.

6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk
hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi
sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler
taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den
doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini
korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.
Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul
etmiş sayılır.

9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve
kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği
adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa
bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter,
kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca
delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde
Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.